Leserorientert tolking - Hva leseren selv mener om teksten.
Kan si det du mener, men må ha begrunnelse <---> rimeliggjør.

Forfatter orientert lesing – Hva mener forfatteren?
Sette deg inn i oppvekstvilkår, familiebakgrunn, utdannelse osv, for å forstå hva forfatteren skriver fra hans perspektiv.

Tekstorientert metode – Interessert i hva teksten forteller, tolkningsprinsipper. (ikke tanker og assosiasjoner), objektivt tolkning som er gyldig for andre som leser teksten.
Ser mer på hvordan teksten er oppbygd.

Ideologikritisk metode – Ideer, måter å tenke på. Hva påvirker oss, tenker annerledes i år enn for 500år siden. Prøver å se hvilke ideologiske briller forfatteren har. Ofte opptatt av å påvise politiske og religiøse tendenser i litteraturen. Trenger ikke være noe forfatteren er bevisst på, men ofte noe leseren kan spore opp i teksten.

Feministisk metode – lese litteraturen, forklare den med at kvinner har i historien vært undertrykt. Litteraturen/teksten er sett gjennom kjønnet.
Avdekker de mekanismene som er med på å undertrykke og usynliggjøre kvinner, forfattere så vel som lesere.